НАШІ НОВИНИ

Результати вступного випробування в 5 клас Наказ про зарахування в 5 клас...

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

 НВК "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей", що працює у складі навчально-виробничого комплексу “Західбанкосвіта”

з Львівським навчально-науковим інститутом ДВНЗ Університет банківської справи на 2017-2018 навчальний рік


            НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів, що забезпечує загальноосвітню підготовку понад державний стандарт із визначених циклу та профілів, забезпечує всебічний розвиток здібних і обдарованих учнів, допрофільну та допрофесійну підготовку. У закладі створюється широкий діапазон умов для здобуття кожною дитиною якісної освіти відповідно до її інтелектуального потенціалу, творчих здібностей та вироблених компетентностей на основі впровадження сучасних навчально-виховних та управлінських технологій.

Навчальний план НВК «Інженерно-економічно школа – Львівський  економічний ліцей» враховує основні вимоги Закону України „Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, постанови Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.2011 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції профільного навчання, Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої та дошкільної освіти", яким запроваджено 11-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти, нормативних документів щодо діяльності закладів нового типу і спрямований на реалізацію освітніх потреб особистості та суспільства.

Робочі навчальні плани для 5, 6, 7, 8 та 9 класів складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими  наказом МОНМС України № 409 від 03 квітня 2012 року (в редакції наказу МОН України №664 від 29 травня 2014 року зі змінами, затвердженими наказом МОН України №855 від 07 серпня 2015 року) із змінами згідно з наказом МОН України №1465 від 12.12.2014 року "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" (додаток 8). Вони забезпечують  базову загальну середню освіту, а також допрофільну підготовку.

Інженерно-технічно-економічний напрямок із 5 класу дасть можливість учням поступово і системно формувати усвідомлене розуміння інженерії як галузі людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людини і суспільства, виробляти в них концепцію множинної інтерпретації оточуючої дійсності. Уроки технічної творчості сприятимуть розвитку конструктивного мислення, просторової уяви та формуванню навиків практичного використання набутих знань. Вивчення інформатики дасть можливість учнями використовувати комп’ютер як засіб полегшення їх праці, а не ігрового інструменту. Сформовані в цей період в учнів уміння і навики сприятимуть у майбутньому поглибленому вивченні  математики та предметів природничого циклу.

Починаючи з 8 класу, учні вивчатимуть математику на поглибленому рівні. Отримані  знання дадуть можливість набути математичних компетентностей та вміння застосовувати їх не лише на уроках математики, а й у різних галузях знань, які потребують логічного мислення і застосування набутого не лише на уроках математики, а й у повсякденному житті.

Години, передбачені на вивчення другої іноземної мови (німецької або польської), винесені у варіативну складову навчальних планів, що дасть змогу учням здійснювати вибір другої мови чи іншого предмета.

Одна година предмета «Фізична культура» у 5-9 класах перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія», що передбачене листом МОН від 22.05.2015 1/9-253.

Вивчення предмета «Основи християнської етики» буде  проводитися у 5-11 класах шляхом вибору його учнями з варіативної складової навчальних планів (п. 2.1 наказу  Департаменту освіти і науки ЛОДА від 09.06.2016р. № 08-01/335), керуючись Додатком 13до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 р. № 664)).

Робочий навчальний план становлять інваріанта та варіативна складові.

Інваріантна складова забезпечуватиме  реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту базової з урахуванням спеціалізації класів основної школи і спрямована на  формування в учнів 5 - 9 класів стійких знань з іноземних мов, математики, інформатики, креслення та основ інженерної думки і технічної творчості,  уявлень  про профілі  ліцею, а також готовності до свідомого вибору профілю навчання у старшій школі.

Проте, з метою більш глибокого формування необхідних знань на їх основі та конструктивного мислення в процесі освітньої діяльності на рівні кожного класу, забезпечення рухової активності учнів та гармонійного розвитку кожної дитини, в навчальний план внесено наступні  корективи:

5 клас:

 1. На предмет  «Іноземна мова» (англійська) додано одну годину з варіативної складової.
 2. На предмет «Математика» додано одну годину з варіативної складової.
 3. 2 години предмета «Трудове навчання» та 1 година предмета «Мистецтво» інтегровані у навчальний предмет «Технології і мистецтво».
 4. 1 година  предмета «Фізична культура» перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія».

6 клас:

 1. На предмет «Іноземна мова» (англійська)  додано одну годину з варіативної складової.
 2. На предмет «Математика» додано одну годину з варіативної складової.
 3. 2 години предмета «Трудове навчання» та 1 година предмета «Мистецтво» інтегровані у навчальний предмет «Технології і мистецтво».
 4. 1 година  предмета «Фізична культура» перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія».

7       клас:

 1. На предмет «Іноземна мова» (англійська) додано одна година з варіативної складової.
 2. На предмет «Алгебра» додано одна година з варіативної складової.
 3. 1 година предмета «Трудове навчання» та 1 година предмета «Мистецтво» інтегровані у навчальний предмет «Технології і мистецтво».
 4. 1 година  предмета «Фізична культура» перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія».

8          клас:

 1. На предмет «Іноземна мова» (англійська) додано одна година з варіативної складової.
 2. На предмет «Алгебра» додано одна година з варіативної складової.
 3. На предмет «Геометрія» додано 0,5 години з варіативної складової.
 4. 0,5 годин  предмета «Основи здоров’я» перерозподілена на вивчення предмета «Алгебра».
 5. 0,5 годин  предмета «Трудове навчання» перерозподілена на вивчення предмета «Алгебра».
 6. 0,5 години предмета «Трудове навчання» та 1 година предмета «Мистецтво» інтегровані у навчальний предмет «Технології і мистецтво».
 7. 1 година  предмета «Фізична культура» перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія».

9 клас:

 1. На предмет «Алгебра» додано 2,5 години з варіативної складової;
 2. На предмет «Геометрія» додано 1 година з варіативної складової;
 3. На предмет «Іноземна мова» (англійська) додано 1 година з варіативної складової;
 4. 1 година предмета «Технології» додана на вивчення предмета «Інформатика» з метою формування глибших практичних вмінь і навиків у ліцеїстів, як майбутніх працівників нематеріального виробництва. Таким чином предмет «Технології» вивчатиметься у складі предмета «Інформатика»;
 5. 0,5 годин  предмета «Основи здоров’я» перерозподілена на вивчення предмета «Алгебра».
 6. 1 година  предмета «Фізична культура» перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія».

Таким чином кількість годин на вивчення предмета «Алгебра»  становитиме 5 год., а на  вивчення предмета «Геометрія»  становитиме 3 год. на тиждень. Дані предмети вивчатимуться за програмою поглибленого вивчення укладеною МОН України.

Робочий навчальний план для 10-11 класів укладений за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27 серпня 2010 року № 834 зі змінами, внесеними наказами МОН України № 657 від 29 травня 2014 року та №855 від 07 серпня 2015 року (додатки 5, 8, 23).

Навчальний план ліцейних класів забезпечує повну загальну середню освіту, а також надає широкі можливості для професійної орієнтації та допрофесійної підготовки з напрямків, які максимально відповідають природним обдаруванням і життєвим потребам кожного ліцеїста. Для цього учням запропоновано економіко-математичний профіль. 

Робочий навчальний план складають:

- інваріантна складова, сформована для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти з урахуванням профільності ліцею;

- варіативна  складова, укладена для формування в учнів 10-11 класів стійких знань і уявлень про майбутні професії, пов’язані з математикою (інженерією) чи економічним спрямуванням, та з метою забезпечення більш глибокої підготовки випускників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувалися стійкі інтереси і здібності.

Навчальний план передбачає формування рівня освітньої підготовки учнів, необхідного для продовження навчання у вищих навчальних закладах відповідно з обраним профілем. Поряд із класно-урочною використовуються й інші форми організації навчальної діяльності (індивідуальна та групова, за творчими інтересами, консультативна, інші). Зміст освіти, організація навчально-виховного процесу погоджуються і проводяться за сприяння УБС (м. Київ) як одного з засновників ліцею базового навчального закладу. Заняття з окремих дисциплін можуть проводитися викладачами Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ Університету банківської справи. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини навчального плану.

Інваріантна складова навчального плану 10 і 11 класів забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту. Проте, з метою більш глибокого вивчення предметів, які впливають на розширене формування необхідних знань, пов’язаних з обраним профілем, для подальшої диференціації навчального процесу шляхом профілізації, з метою створення сприятливих умов для свідомого вибору учнями майбутньої професії та ВНЗ, в якому буде продовжувати навчання, внесено наступні зміни:

10 клас (математико - економічний профіль):

 1. 0,5 години  предмета «Біологія» додана на вивчення предмета «Алгебри» шляхом перерозподілу годин предметів інваріантної складової.
 2. 1 години на вивчення предмета «Українська мова»  додана з варіативної частини.
 3. 1 година предмета «Технології» додана на вивчення предмета «Інформатика». Таким чином предмет «Технології» вивчатиметься у складі предмета «Інформатика».
  1. 0,5 годин на вивчення предмета «Англійська мова»  додана з варіативної частини.

Таким чином кількість годин на вивчення предмета «Алгебра» становитиме 5 год., а на вивчення предмета «Геометрія» 3 год.

11 клас (математико - економічний профіль):

1.     1 години на вивчення предмета «Українська мова» додана з варіативної частини.

2.     1 година предмета «Технології» додана на вивчення предмета «Інформатика». Таким чином предмет «Технології» вивчатиметься у складі предмета «Інформатика».

Таким чином кількість годин на вивчення предмета «Алгебра» становитиме 6 год., а на вивчення предмета «Геометрія» 3 год.

 Таке укладення інваріантної і варіативної  частин навчального плану дає можливість індивідуалізувати навчальний процес на основі досягнення учнем відповідного рівня творчого розвитку, включає кожного у практичну творчу діяльність, готує до самопізнання, свідомого вибору професії, успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання, формує морально-естетичне ставлення до дійсності, високі моральні якості громадянина України.

 Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня, а також загальна кількість годин покласно не перевищують санітарно-гігієнічних норм, встановлених Міністерством охорони здоров’я України.