МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ Горняткевич Н.І. ВИМОГИ ДО науково-пошукових робіт ЛЬВІВ - 2013 Горняткевич Н.І. Вимоги до науково-пошукових робіт […]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ

 ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ

 

Горняткевич Н.І.

ВИМОГИ ДО

науково-пошукових робіт

 ЛЬВІВ -  2013

Горняткевич Н.І.

Вимоги до науково-пошукових робіт – Л. 2013.-32 с.

 

 

ЗМІСТ

.

Вступ                                                                                                  4

1.  Загальні положення                                                                    5

2. Структура роботи                                                                        6

3. Вимоги до змісту роботи                                                            7

4. Правила оформлення роботи                                                    11

5. Вимоги до ілюстративного матеріалу, що                               15

супроводжує доповіді учасників конкурсу

6. Вимоги до написання та оформлення рецензії                        15

7. Вимоги до написання та оформлення відгуку                         16

Додатки                                                                                            17

Список використаних джерел інформації                                        32

 

ВСТУП

Основна мета науково-пошукової, дослідницької роботи – прищепити учневі первісні навички виконання науково-дослідних робіт. При виконанні роботи учень повинен усвідомити в цілому сутність проблеми, частиною якої є його робота, повинен   уміти   шукати   і   критично аналізувати   літературу    по  темі  роботи,   методично     правильно ставити експерименти, кваліфіковано  обробляти  й обговорювати отримані результати, робити й оформляти висновки, виступати з доповіддю про здійснену наукову працю.

  Дослідницька діяльність учнів є наближеною до науково-дослідницької діяльності, її початком, виробляє такі риси характеру, як  творчий підхід, творче мислення, самокритичність, діловитість, енергійність, практичність  і

Ставши студентами, маючи необхідні  навички науково-пошукової, дослідницької діяльності, написання звітів до лабораторних, практичних робіт, навчальних практик, рефератів, виконання курсових, розробка дипломних робіт та проектів менше викликатиме труднощів, дасть змогу брати активну участь у наукових студентських конференціях, у вузівських і республіканських конкурсах, здобувають навички, що придадуться протягом усього життя в яких би галузях народного господарства не працювали: самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати власний запас знань, мати багатобічний погляд на виникаючі проблеми, просто вміти цілеспрямовано і вдумливо працювати.

У даному посібнику подано вимоги щодо написання, оформлення науково-дослідницьких робіт

 

 

 

1.     Загальні положення

 

1.      Конкурсні роботи виконуються державною мовою.

2.      Тематика робіт довільна, але має відповідати напряму відділення та профілю секції, на яку ця робота подається.

3. Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкта та предмета дослідження, завданняметодика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно,  грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва роботи має бути стислою і відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

4. До наукової роботи обов’язково подаються відгуки наукових керівників та рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науковим керівником у відгуку.

5. Науково-пошукова робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, другий – учасником під час захисту. Примірники мають бути ідентичними.

6. Обсяг основного тексту не повинен перевищувати 20 (двадцяти) сторінок формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Усі береги (поля) – 20мм., за винятком нижнього – 25мм.

До загального обсягу науково-дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.

Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

2. Структура роботи

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

Структурними елементами основної частини є розділи, підроз­діли, пункти, підпункти, переліки та примітки.

Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Не допускаються підкреслення, переноси слів і крапки наприкінці заголовків.  Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Заголовки повинні бути короткими і відповідати тематиці викладеного матеріалу. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, то тоді їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом 3 інтервали, між заголовками – 1,5 інтервали.

Не  дозволяється  залишати  заголовок  без  тексту  на  попередній сторінці.

 

 

3. Вимоги до змісту роботи

 

3.1. Титульний лист із обов`язковим зазначенням

 (Додаток 1.1):

- теми роботи;

- прізвища, імені, по батькові автора;

-  повної дати народження ( наприклад: 12 червня 1995 р.);

-  класу (наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас, а не 23-Д група);

- повної назви загальноосвітнього навчального закладу, ліцею;

- району;

- домашньої адреси;

- контактних телефонів (домашнього та мобільного);

- прізвища, імені та по батькові (повністю), наукового звання, місця роботи, посади та контактних телефонів наукового та педагогічного керівників.

На другій сторінці (окремий аркуш) зазначається тільки назва роботи (Додаток 1.2).

3.2. Тези.

Перед тезами (текст обсягом до 1 сторінки ) зазначається: назва роботи; прізвище, ім`я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, району; прізвище, ім`я, по батькові та посада (за наявності науковий ступень, вчене звання) наукового (педагогічного) керівника.

Тези викладаються в довільній формі і дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи із визначенням основної мети, актуальності, завдань наукового дослідження, висновками та отриманими результатами.

Обсяг тексту тез одна сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Усі береги (поля) – 20мм., за винятком нижнього – 25мм. Тези подаються у друкованому та електронному вигляді (Додаток 2).

3.3. Зміст (Додаток 3).

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження

3.4. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідності).

Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками. Ліворуч в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни, праворуч — їх детальну розшифрування.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться у тексті при першому згадуванні.

3.5. Вступ.

У вступі (Додаток 4) коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт — прикладну цінність отриманих результатів.

У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).

Обсяг вступу — 2-3 сторінки.

3.6. Основна частина.

Основна частина (Додаток 5) науково-дослідницької роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини), окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка.

Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

3.7. Висновки.

 Висновки оформляють з нової пронуме­рованої сторінки із заголовком “ВИСНОВКИ”. Висновки (Додаток 6) мають містити стислий виклад результатів розв’язку наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне і (або) прикладне значення, наголосити на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та навести рекомендації щодо їх використання.

 

3.8. Список використаних джерел інформації.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела (із зазначенням автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року видання – відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення; Інтернет – адреси, використаних в роботі сайтів тощо. (Додаток 7)) складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582  – 97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

3.9. Додатки .

Рисунки, таблиці, тексти допоміжного характеру, схеми можна оформляти у додатках.

Додатки оформляють як продовження документа на його наступ­них сторінках, розташовуючи в порядку посилань на них у тексті основної частини.

Кожен додаток необхідно починати з нової сторінки вказуючи зверху посередині рядка слово “Додаток” і через пропуск його позначення.

Кожен додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголо­вок, який записують під видом додатка, посередині рядка малими літерами, починаючи з великої. При наявності основного напису – заголовок записують у відповідній графі.

Нумерація аркушів документа і додатків, які входять до його складу, повинна бути наскрізна.

Всі додатки включають у зміст, вказуючи номер, вид додатка, заголовок і сторінки з яких вони починаються.

 

4. Правила оформлення роботи

4.1. 1. Правила нумерації в роботі.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Всі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези і додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ».

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу за правилом: (номер розділу).(номер підрозділу). В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому ж рядку.

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу таким чином: (номер розділу).(номер підрозділу).(номер пункту), наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому ж рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

4.1.2.  Правила нумерації рисунків, таблиць і формул.

Всі рисунки, таблиці і формули нумерують в порядку появи їх в тексті подвійною нумерацією в межах розділу (додатка) арабськими цифрами. Першим числом в нумерації ставиться номер розділу (додатка), за ним через крапку ставиться порядковий номер рисунка, таблиці або формули в розділі (додатку).

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2» (наявність підрозділів на нумерацію не впливає). Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки і розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток має мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами і позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

4.2. Правила цитування та посилання

на використані джерела.

Під час написання науково-дослідницької роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.

Посилання в тексті роботи на джерела зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «… у працях [1-7]…».

Якщо в тексті науково-дослідницької роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання беруться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».

Згідно з науковим етикетом текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. В тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «… у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово

«таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «…у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

4.3. Правила оформлення формул.

Формули в тексті роботи розташовуються відразу після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розташовуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках, це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розташовуються безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення і ділення з повторенням знака у наступному рядку.

Символи і коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі. Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.

Номер формули розміщується на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

4.4. Правила оформлення ілюстрацій і таблиць.

Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш наочного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування. Найчастіше в науково-дослідницьких роботах використовуються такі види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, фотографії.

Всі ілюстрації зазначаються у тексті роботи.

Назва ілюстрації розміщується відразу після її номеру, внизу.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва – посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.

Приклад побудови таблиці

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки ¾ з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблиця розміщується (після першого згадування про неї) в тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою годинника.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

5. Вимоги до ілюстративного матеріалу,

 що супроводжує доповіді учасників конкурсу

Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:

паперовому носії формату А 2 і більше;

прозорих плівках формату А 4 для світлопроекційної апаратури;

електронному носії для демонстрації з використанням мультимедійних засобів.

Демонстраційний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати та доповнювати  доповіді учасників.

6. Вимоги до написання та оформлення рецензії

 

        1. У рецензії  (Додаток 8) обов’язково слід відобразити такі моменти:

— адекватність змісту роботи заявленій темі (назві) і меті;

— повнота і докладність розв’язання завдань;

— новизна й достовірність отриманих результатів;

— практична цінність роботи та можливість реалізації запропонованих автором рекомендацій.

Рецензент може висловити зауваження і вказати на недоліки роботи. В останньому реченні рецензент зазначає, якої оцінки, на його думку, заслуговує робота.

2. Підпис рецензента має супроводжуватись розшифровкою його прізвища, ім’я, по-батькові, зазначенням місця роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання, а також має бути засвідчений печаткою.

7. Вимоги до написання та оформлення відгуку

 

У відгуку (Додаток 9) керівника встановлюється: актуальність обраної теми, повнота і докладність розв’язання завдань, достовірність і новизна отриманих результатів, адекватність використаних наукових методів досліджень.

Науковий керівник може висловити зауваження і вказати на недоліки роботи. Останнє речення відгуку має містити фразу про те, відповідає чи не відповідає робота вимогам, які висуваються до науково-пошукових робіт, і якої оцінки та балів рейтингу ця робота заслуговує.

Підпис наукового керівника має супроводжуватись розшифровкою його прізвища, ім’я, по-батькові, зазначенням місця роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання.

Під час захисту робіт оцінюється:

-   самостійність, науковість роботи;

-   аргументовані докази з урахуванням власного внеску дослідника;

-   чіткість, логічність викладу матеріалу;

-   повнота, вичерпність відповідей;

-   доцільність, якість наочних матеріалів і вміння їх використовувати;

-   культура мовлення;

-   толерантність та активна участь у веденні дискусії.

 

 

Додаток 1.1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ

 ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ

 

ОВОЧІ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ ТА ЛІКУЮТЬ СЕРЦЕ ЛЮДИНИ

 

 

                                              АВТОР РОБОТИ:

                                           прізвище, ім’я, по батькові

                                           повна дата народження

                                           ( наприклад: 12 червня 1998 р.)

                                           учень (учениця) класу

                                           (наприклад: 9 клас, 10 клас,, а не 

                                           23 група)

назва навчального закладу

район

домашня адреса

контактні телефони (домашній та мобільний)

науковий керівник (прізвище, ім`я  по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)

педагогічний керівник (прізвище, ім`я  по батькові (повністю), наукове звання, місце роботи, посада та контактні телефони)

 

 

 

ЛЬВІВ -  2013

 

Додаток 1.2.

ОВОЧІ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ ТА ЛІКУЮТЬ СЕРЦЕ ЛЮДИНИ

Додаток 2

БІСЕР ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ

Куцалаба Марта Іванівна, 7 клас, Центр позашкільної роботи Шевченківського району м. Львова; педагогічний керівник: керівник гуртка-методист Центру позашкільної роботи Шевченківського району м. Львова Демчук Олена Юріївна.

Бісер – це маленькі кульки зі скла, металу, пластмаси із наскрізними отворами для низання. Є гіпотеза, що слово „бісер” походить від арабського „Бусра” чи „Бусер”, що в перекладі означає „фальшиві перли”. Бісер – основний матеріал для створення чудових прикрас та інших виробів. Він може мати різноманітну форму, виготовляється з різних матеріалів: скло, пластмаса, метал, кістка. Найчастіше використовується круглий бісер різних розмірів. Бісероплетіння є одним з найпоширеніших видів рукоділля. Основною технікою бісероплетіння є низання в одну та в дві нитки. Різновидом низання є техніка „мозаїка”, плетіння полотна. Окремо виділяється техніка плетіння полотна на станку – „ткацтво”. При роботі з проволокою використовують техніки: паралельне плетіння (плоске та об’ємне); дугове плетіння.Використовуючи різні техніки бісероплетіння, за допомогою голки, нитки та льоски можна виготовити різноманітні прикраси: буси, кольє, сережки, брошки, каблучки, ґердани. Молодь дуже полюбляє виготовлення браслетів. Використовуючи проволоку можна відобразити різноманіття флори і фауни. Комбінуючи їх можна отримати чудові картини та елементи декору, композиції, подарункові листівки.

Висновок – робота з бісером є творчою. Вона розвиває у людини просторову уяву, фантазію, почуття смаку, точність рухів, мілку моторику пальців рук у дітей; виховує старанність, посидючість, навчає доводити до кінця розпочату роботу. Розвивається здатність експериментувати, поєднуючи бісер з іншими матеріалами, які ще не використовувались у виготовленні виробів з бісеру.

Додаток 3

ЗМІСТ РОБОТИ

ВСТУП                                                                                                         4

І.  Навчально-ігрова програма  «Техніка безпеки  та охорона праці  при роботі з комп’ютером»                                                                               6

І.1. Аналіз стану проблеми на момент дослідження                                6

І.2. Огляд комп’ютерних навчально-ігрових програм подібних до створеної                                                                                                       6

ІІ. Хід роботи                                                                                                9

ІІ.1. Опис навчально-ігрової програми                                                     10

ІІ.2. Розділ «Вимоги техніки безпеки до користувачів ПК»                   10

ІІ.4. Розділ «Вправи для очей та ерг-аеробіка для користувачів ПК»  11

ІІ.5. Розділ «Тест»                                                                                12

ВИСНОВКИ                                                                                                13

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ                         14

 

 

Додаток 4

ВСТУП

У ХХІ столітті комп’ютер остаточно увійшов у життя майже кожної людини. Знайти необхідну інформацію, отримати уроки з цікавої для вас тематики, замовити квіток на поїзд чи літак або на якесь концертне видовище, купити речі, отримати консультацію у лікаря і багато чого іншого можна, якщо маєш комп’ютер і Інтернет.

Отримання інформації через Інтернет, написання рефератів на комп’ютері, читання книжок в Інтернеті, спілкування в соціальних мережах, комп’ютерні іграшки ‑ все це приводить до малорухомого способу життя і збільшення статистики хвороб, пов’язаних з цим та дитячих смертей на уроках фізкультури.

Який вихід? Прогрес не зупинити, але можна набагато зменшити негативні наслідки при роботі за комп’ютером.

Є нормативні матеріали з охорони праці при роботі з комп’ютером, але їх, нажаль, не всі читають, особливо діти. На уроках інформатики в школах теж небагато часу приділяється цієї проблемі. Там робиться акцент більше на техніку безпеки.

Дослідивши цю проблему, я прийшов до висновку, що проблема безпеки та охорони праці при роботі з ПК досить актуальна і треба якось донести до дітей цю важливу інформацію, а також допомогти викладачам зробити це, причому, щоб ця інформація була донесена дітям в наглядній, ненав’язливій формі.

Виходячи з вищесказаного, можна казати про актуальність тематики моєї роботи.

Навчально-ігрова програма «Техніка безпеки та охорона праці при роботі з комп’ютером» (надалі навчально-ігрова програма) має за мету допомогти викладачам інформатики в школах, ПТУ, позашкільних та інших навчальних закладах провести навчання з учнями по техніці безпеки та охорони праці при роботі з комп’ютером та довести до учнів всі наслідки порушення цих правил. Ця програма буде також корисною дітям, які працюють за комп’ютером вдома.

Інформація в навчально-ігровій програмі супроводжується картинками та анімаціями, місить вправи для очей та суглобів. Крім того можна перевірити набуті знання у навчально-ігровій програмі за допомогою тестів, які зроблені у формі гри.

Гадаю, що навчально-ігрова програма допоможе дітям правильно поводитись з комп’ютером при роботі на ньому.


Додаток 5

І. НАВЧАЛЬНО-ІГРОВА ПРОГРАМА
«ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ
З КОМП’ЮТЕРОМ»

  І.1. Аналіз стану проблеми на момент дослідження

Аналізуючи проблему безпеки при роботі з комп’ютером, я дійшов висновку, що надання інформації про безпеку для життя дітей, а це освітлено в техніці безпеки, проводиться більш менш достатньо. А щодо охорони праці при роботі з комп’ютером, наслідків для здоров’я, які виникають при тривалій роботі на ньому, то ця інформація надається дуже в стислому варіанті, чи не надається взагалі.

Не приділяється увага і вправам, які б допомогли уникнути захворювань, спричинених багато тривалій роботі на комп’ютері с порушенням правил охорони праці.

Якщо б учні знали про негативні наслідки для здоров’я, які виникають при порушенні правил роботи за комп’ютером і бачили наглядні приклади цих наслідків, то в них би з’явилась мотивація дотримання цих правил.

І.2. Огляд комп’ютерних навчально-ігрових

 програм подібних до створеної

На даний час в мережі Інтернет досить багато варіантів програм з техніці безпеки, але жодна не містить достатньо матеріалу, не вміщує корисні поради, вправи, тести.

Ось на сайті «Дитячого дистанційного навчально-консультаційного центру» ttp://194.44.190.132:81/mod/resource/view.php?id=4 дуже стислий текст щодо охорони праці. Є вправи для очей і м’язів, але немає жодної ілюстрації до цих вправ, не має тестів.

ІІ. ХІД РОБОТИ

Спочатку я поспілкувався з однолітками на тему охорони праці і техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Потім поспілкувався на цю ж тему з оточуючими мене дорослими людьми і виявив одну спільну проблему: якщо техніку безпеки при роботі з комп’ютером ще якось дотримуються, то охорону праці ігнорують, майже всі.

Після цього я дослідив як проблема техніки безпеки і охорони праці висвітлена в Інтернеті. Проаналізувавши всі недоліки існуючих програм, я став розробляти власну навчально-ігрову програму.

При створенні навчально-ігрової програми я використовував таке програмне забезпечення: операційну систему Windows XP, Adobe Flash CS5, мову Action Script 2.

Спочатку я розробив схему навчально-ігрової програми, тобто накреслив собі з яких розділів і підрозділів вона буде складатися.

Потім продумав навігацію по цим розділам і підрозділам. Далі займався дизайном першої сторінки і інших сторінок навчально-ігрової програми. Малював картинки та створював анімацію у програмі Flash CS5 до кожного з розділів навчально-ігрової програми.

Інформацію з вправ для очей я брав з книги М. Норбекова «Опыт дурака, или ключ к прозрению. Как избавиться от очков».[2] А вправи з ерг-аеробіки я брав з сайту http://www.nkj.ru/archive/articles/6826/. Потім я зробив анімацію цих вправ.

Далі я зайнявся створенням тесту у формі гри, щоб можна було перевірити свої знання, набуті за допомогою навчально-ігрової програми. Для цього я використовував мову Action Script 2.

ІІ.4. Розділ «Вправи для очей та аеробіка

для користувачів ПК»

Цей розділ містить два підрозділи: вправи для очей, а також ерг-аеробіку – комплексну систему профілактики захворювань, які виникають від повторюваних травматичних дій при роботі за комп’ютером. Вона була розроблена фахівцями в галузі лікувальної фізкультури членами Американської асоціації фізіотерапії Деніелом Сейдлером (Daniel Seidler) и Перрі Бономо (Perry Bonomo).

Підрозділ «Вправи для очей» місить перелік вправ для очей по М. Норбекову. [2]  При натисканні на будь-який пункт цього переліку в правому вікні з’являється анімація цих вправ з текстовим поясненням їх знизу.

Крім того можна натиснути кнопку «Ерг-аеробіка» для переходу на цей підрозділ. Цей підрозділ також має перелік  вправ, при натисканні на які у вікні праворуч теж з’явиться анімація з вправами і текстовим поясненням їх виконання.

 

Додаток 6

ВИСНОВКИ

Дослідивши проблему погіршення здоров’я дітей в наслідок порушення правил техніки безпеки, а особливо охорони праці я визначив, що якщо правил з техніки безпеки якось дотримуються діти, то охорону праці майже всі ігнорують.

При створенні навчально-ігрової програми я ставив за мету довести до кожного користувача комп’ютера всі ризики для здоров’я та життя, пов’язані з неправильним його використанням. Також намагався зробити її такою, щоб інформація надана в неї була переконливою. Для цього я використовував картинки-приклади і анімаційні приклади.

Також я розмістив вправи для очей та деяких суглобів, необхідні для запобіганню шкідливих дій на людину при роботі з комп’ютером.

Тест, який я розмістив у навчально-ігровій програмі у формі гри закріплює знання з техніки безпеки та охорони праці при роботі з комп’ютером.

Навчально-ігрова програма розроблена так, що вона може бути розміщена в Інтернеті і кожен безкоштовно зможе користуватися нею. Також вона буде корисною викладачам інформатики в дитячих навчальних закладах та персональним користувачам ПК, бо її можна роздавати на ком пакт-дисках.

Отже, я прийшов до висновку, що розроблена мною навчально-ігрова програма корисна, інформативна, наочна, створює мотивацію правильного поводження з комп’ютером.

 

Додаток 7

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ІНФОРМАЦІЇ

Друковані видання

Дронов Владимир. Macromedia Flash MX 2004. – СПб. БВХ-Петербург, 2004. – 736 с.: ил.

Норбеков М.. Опыт дурака, или ключ к прозрению. Как избавиться от очков. – СПб.: ИД «ВЕСЬ. 2001. – 316с., ил.

Ослам В. М. Методичний посібник: Короткий курс лекцій. Лекції з Flash CS5, 2011. – 20 с.

Інтернет-джерела

4.     http://court.gov.ua/sud0708/dostup1/4d/ - «Інструкція з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки при роботі з персональним комп’ютером».

5. http://www.metod-kopilka.ru/page-1-2-2.html - «Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК»

6. http://web.vrn.ru/gorzdrav/document_inf_files/tbcomputer.htm - «Инструкция по технике безопасности при работе на компьютере»

http://www.nkj.ru/archive/articles/6826/ – ерг-аеробіка

Електронні джерела

8. Компакт-диск. Черемушкин Владимир. Курс обучения Macromedia Flash MX.; ЗАО “Новый Диск”, 2006.

Додаток 8

Р Е Ц Е Н З І Я

На науково-практичну роботу „Дисбактеріоз кишечнику людини”

учениці 10 класу Львівського економічного ліцею 

Шкот Ганни

Дисбактеріоз – одне з найбільш поширених захворювань, яким часто вражаються люди, а тому є актуальною темою сьогодення.

Метою роботи є ознайомлення з даним захворюванням, його профілактикою та наданням рекомендацій щодо лікування та дієтичного харчування.

Мета роботи розкрита автором повністю, висвітлені питання: основні поняття про дисбактеріоз, нормальна мікрофлора людини, прояви дисбактеріозу і клініка, а також лабораторні дослідження їх. Крім того, відображено методи лікування дисбактеріозу.

Робота написана стилістично грамотно, використано 12 літературних посібників. В перспективі на  майбутнє робота може бути продовжена та більш досліджена.

Робота написана грамотно, заслуговує уваги та гарної оцінки і рекомендована для захисту на І (районному) та ІІ (міському) етапах конкурсу «___».

Педагогічний керівник                                                  І.М.Кириленко

Додаток 9

Зразок відгуку

 

в і д г у к

на науково-пошукову роботу учня

 

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Львівського економічного ліцею

Тема роботи:

2. Актуальність теми:

3. Наявність новизни:

4. Відповідність змісту роботи її плану:

5. Ступінь розкриття теми роботи:

6. Ілюстрованість роботи (наявність розрахунків, таблиць, схем, діаграм, тощо):

7. Якість оформлення роботи:

8. Відповідність роботи спеціальності:

9. Недоліки:

10. Загальний висновок (допускається чи не допускається до захисту), якої оцінки заслуговує робота:

Науковий керівник:                                                          Н.В. Миник

 

“_____” ________________  2013 р.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Голембієвський  П.П.,  Подтикалов  О.С.,  Костюк  І.С.  Оформлення  та захист студентських робіт: Методичні вказівки. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. 60 с.

http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream «Донецький національний технічний університет», Методичні вказівки до виконання  науково-дослідної роботи студентів (для студентів спеціальності 7.090301 «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин») Затверджені  на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ. 2008р.  – 50 с.

http://slovo-divo.ucoz.ua/ Сенчишак Л.В. Основи науково-дослідницької  діяльності учнів

conferences.neasmo.org.ua/node/754 О. Книш Значення науково-дослідної роботи у ВНЗ I-II рівнів акредитації при підготовці фахівців середньої ланки

5.   http://klasnaocinka.com.ua/en/article/naukovo-doslidnitska-robota-uchniv.html Джежеря О. О. Науково-дослідницька робота учнів